Pytania i odpowiedzi

 • Dlaczego kupować mieszkanie z Rogowski Development?

  Rogowski Development to zgrany zespół profesjonalistów i pasjonatów branży. Nasza firma funkcjonuje na rynku od dwudziestu lat i pozyskuje kolejne atrakcyjne tereny.

  Lata doświadczeń nauczyły nas wiele o planowaniu inwestycji, projektowaniu i budowaniu mieszkań. Dbamy o ich ustawność i funkcjonalność. Stosujemy sprawdzone rozwiązania. Wiemy, że efekt naszej pracy musi być solidny i trwały - w końcu będziemy Państwu towarzyszyć przez długie lata.

  Mieszkanie to poważna sprawa.  Zaufaj temu, któremu zaufały już tysiące mieszkańców Białegostoku i Warszawy. Wybierz sprawdzonego i renomowanego Dewelopera aby w pełni cieszyć się nowym domem.

 • Podstawy bezpiecznej transakcji.

  Mieszkanie to poważny zakup. Dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie, jak lokujemy swoje pieniądze.

  1 - Znany deweloper - masz wtedy pewność, że budowa nie jest jednorazową inwestycją a biuro nie zniknie wraz z zakończeniem sprzedaży.

  2 - Rachunek powierniczy - oznacza, że Twoje pieniądze wpłacane są na rachunek zarządzany przez Bank. Deweloper otrzyma pieniądze wtedy, gdy udowodni przed Bankiem właściwy postęp prac.

  3 - Własność ziemi - sprawdź, kto jest właścicielem terenu. Przejrzyj Księgę Wieczystą i hipoteki - te bankowe są elementem procesu inwestycyjnego.

  4 - Prospekt deweloperski - jest obowiązkowy, jeżeli chcesz podpisać Umowę Deweloperską u Notariusza. Jego kształt określa Ustawa Deweloperska - zawiera wszelkie niezbędne informacje.

 • Umowa deweloperska – co to jest i co zawiera?

  29 kwietnia 2012 roku weszła w życie Ustawa Deweloperska, wprowadzająca wiele mechanizmów ochrony nabywców mieszkań.Najważniejsza zmiana to obowiązek zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Umowa ta umożliwia wpis do księgi wieczystej nieruchomości roszczeń nabywcy o wybudowanie przez dewelopera lokalu i późniejsze przeniesienie na nabywcę prawa własności.

  Najprościej ujmując umowa deweloperska to taka umowa, w której deweloper, po zakończeniu określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę.
  W wyniku jej zawarcia nie dochodzi jeszcze do przeniesienia własności nieruchomości, a jedynie deweloper jest zobowiązany do tego, aby dopiero takiego przeniesienia dokonać.
  Jednocześnie umowa deweloperska zobowiązuje nabywcę do dokonywania płatności na poczet ceny.
  W momencie, gdy zakończy się przedsięwzięcie deweloperskie zawiera się kolejną umowę – tym razem taką, na której podstawie dana osoba uzyskuje prawo własności lokalu mieszkalnego.

  Podstawą do zawarcia Umowy Deweloperskiej jest Prospekt informacyjny sporządzony przez dewelopera:
  ■ Część ogólna prospektu:
  1. dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera;
  2. opisane i udokumentowane doświadczenie dewelopera;
  3. wyszczególnione informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego:
  • informacje dotyczące gruntu i budynku, w tym informacje dotyczące obciążeń hipotecznych nieruchomości zawarte w księdze wieczystej, informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości oraz informacje dotyczące pozwolenia na budowę;
  • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych;
  • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości;
  • opis przedsięwzięcia budowlanego, w tym liczbę budynków i rozmieszczenie ich na nieruchomości;
  • sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego;
  • informacje dotyczące środków ochrony nabywcy (rachunki powiernicze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe);
  • warunki odstąpienia od umowy.
  ■ Część indywidualna prospektu, odnosząca się do konkretnej nieruchomości: informacje odnośnie ceny za 1 mkw. powierzchni mieszkania, liczby kondygnacji, standardu prac wykończeniowych części wspólnej budynku i terenu wokół niego, liczby lokali w budynku, liczby miejsc garażowych, dostępnych w budynku mediów, a także określenie usytuowania mieszkania, określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

  Rolą umowy deweloperskiej jest zatem ustalenie pomiędzy stronami ceny i przedmiotu późniejszej umowy przenoszącej własność, a także zobowiązanie ich do jej zawarcia. Podobnie jak umowa przedwstępna - umowa deweloperska poprzedza umowę przyrzeczoną (akt przenoszący własność). Zawarcie obu umów przedzielone jest zazwyczaj kilkoma - kilkunastoma miesiącami (okres realizacji inwestycji).

 • Rachunek powierniczy – bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

  Deweloper, który zamierza rozpocząć sprzedaży lokali lub domów mieszkalnych, musi z wybranym przez siebie bankiem zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku mieszkaniowego powierniczego, na którym bank będzie ewidencjonować wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy. Jest to tzw. środek ochrony środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy bowiem do gromadzenia przez nabywcę środków pieniężnych na pokrycie ceny kupna nieruchomości w celu przekazania ich deweloperowi w ramach zawartej umowy.
  Na żądanie nabywcy bank zobowiązany jest poinformować go o dokonanych wpłatach i wypłatach.
  Bank wypłaca pieniądze zgromadzone przez nabywcę na rachunku etapami, po stwierdzeniu zakończenia danego etapu przedsięwzięcia, zgodnie
  z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie.
  Wypłata środków z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jest poprzedzona kontrolą dokonaną przez wyznaczoną przez bank osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Co istotne, deweloper ma prawo dysponować pieniędzmi wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia budowlanego dla którego prowadzony jest ten rachunek.

 • Zasady funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych. Zarząd i Administracja.

  Wspólnota powstaje wraz z nabyciem aktem notarialnym pierwszego mieszkania. Wspólnota określa sposób zarządu nieruchomością wspólną.

  W praktyce w pierwszej umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu zawartej pomiędzy deweloperem i pierwszym nabywcą lokalu w nieruchomości umieszczany jest zapis o określeniu sposobu zarządu - jest to najczęściej deweloper, który administrację budynku zleca wyspecjalizowanej firmie administrującej.

  Właściciele lokali w budynku powinni spotkać się przynajmniej raz w roku na zebraniu. Uchwalają na nim roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i określają wysokość opłat na pokrycie kosztów zarządu i administracji.

  Oceniają również pracę zarządu, któremu powierzyli zarząd nieruchomością wspólną. Oprócz tego przedmiotem zebrania musi być sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały o udzieleniu mu absolutorium.

  O terminie corocznego zebrania zarząd musi zawiadomić każdego właściciela lokalu. Gdy na zebraniu zamierza się omawiać zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali, to wówczas zarząd powinien w zawiadomieniu wskazać treść tej zmiany.

  Na zebraniu podejmowane są uchwały. Zapadają one większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Gdy zajdzie taka potrzeba, uchwała może zostać podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd albo mogą one być oddane częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego zbierania. Gdy głosy były zbierane indywidualnie, to wtedy każdy właściciel lokalu musi zostać powiadomiony o treści uchwały na piśmie.

 • Jak kupować mieszkania podczas “pandemii”?

  Nieruchomości to jedna z najlepszych możliwości ochrony pieniędzy przed inflacją.

  Trzeba jednak pamiętać o kolejnej zasadzie - kryzys potrafią przetrwać tylko ci doświadczeni. Trudne czasy wymagają sprawdzonych dostawców - firm, które są obecne na rynku od lat.  "Rogowski Development" to stabilny, duży i lokalny Deweloper.

  Dzięki temu ograniczysz ryzyko kupowania mieszkania w początkującej czy niesprawdzonej firmie, która może po prostu nie przetrwać trudnych czasów.