Klauzula informacyjna do kontaktu, marketing

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Rogowski Development” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej: „Rogowski Development”) przy ulicy Legionowej 28 lok. 202, 15-281 Białystok.

2. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych ?

Tak. Zawsze możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.rogowskidevelopment.@gryfon.com.pl, telefonu 575 435 897 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a) zapewnienie Ci kontaktu z nami oraz prowadzenie przez nas analizy rynku nieruchomości, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu,

b) na podstawie Twojej zgody – zaoferowanie Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni), produktów i usług deweloperów współpracujących z nami (naszych partnerów), a także przedstawienie ich ofert handlowych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie celów przetwarzania danych:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Nawiązanie z Tobą kontaktu pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adresem do kontaktu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – jest to nasz prawnie uzasadniony interes.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Analiza rynku nieruchomości [po to, aby lepiej dobrać usługi do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy podaży i popytu na nasze produkty] – jest to nasz prawnie uzasadniony interes.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
zaoferowanie Ci, na podstawie Twojej zgody, bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług deweloperów współpracujących z nami (naszych partnerów), w tym dobieranie ich pod kątem Twoich potrzeb, wykorzystując profilowanie zwykłeArt. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Przedstawienie Ci, na podstawie Twojej zgody, informacji handlowych deweloperów współpracujących z nami (naszych partnerów), w tym dobieranie ich pod kątem Twoich potrzeb, wykorzystując profilowanie zwykłeArt. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4. Komu mogą być udostępniane Twoje dane?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia nam jako przedsiębiorcy odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też w związku z bieżącymi sprawami dotyczącymi naszej działalności, oraz w związku z realizacją Twoich praw jako naszego klienta -Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

1) podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:

– „Rogowski Development” sp. k. oraz „Rogowski Budownictwo” Radosław Rogowski;

2) innym niezależnym odbiorcom:

a) dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, oraz

b) podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno – techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:

– operatorzy pocztowi, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci korespondencję,

– firmy kurierskie, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci przesyłki

– deweloperzy współpracujący z nami (nasi partnerzy);

c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoich danych osobowych nie przekazujemy poza obszar Unii Europejskiej.

6. Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia Ci kontaktu z nami oraz prowadzenia przez nas analizy rynku nieruchomości będą przez okres 14 dni . Zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody do momentu jej odwołania przez Ciebie.

7. Jakie masz prawa?

Masz prawo:
a) do dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) do usunięcia Twoich danych, jeżeli uważasz, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;

d) do ograniczenia przetwarzania danych:

– poprzez przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli uważasz, że mamy nieprawidłowe dane dotyczące Ciebie lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub

– jeżeli nie chcesz, byśmy je usunęli, gdyż Twoje dane potrzebne są Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń, lub

– na czas wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) do przenoszenia danych poprzez otrzymanie od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Twoich danych, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy, nadto możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

h) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z nami lub Inspektorem Danych Osobowych. przypominamy, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli będziemy musieli Cię zidentyfikować.

8. Czy podanie danych osobowych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, przygotowania oferty marketingowej oraz zindywidualizowanej oferty handlowej.

9. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Ocena zgromadzonych danych dokonywana jest natomiast przez naszych pracowników po zapoznaniu się z przedstawioną przez Ciebie sytuacją faktyczną oraz osobistymi preferencjami i oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych Twoich cech przy ewentualnym zakupie przez Ciebie naszych produktów.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania Twoich danych w celu analizy przez nas rynku nieruchomości. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

W celu skorzystania z prawa określonego powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.
Zgody w trybie art. 10 § 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
ZGODA 1
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody

na otrzymywanie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej – na adres e-mail, podany w powyższym formularzu kontaktowym, informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez deweloperów współpracujących z „Rogowski Development” sp. z o.o., ul. Legionowa 28 lok. 202, 15-281 Białystok, dotyczących nieruchomości lokalowej.

ZGODA 2
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody

na otrzymywanie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej – na numer telefonu, podany w powyższym formularzu kontaktowym, informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez deweloperów współpracujących z „Rogowski Development” sp. z o.o., ul. Legionowa 28 lok. 202, 15-281 Białystok, dotyczących nieruchomości lokalowej.

ZGODA 3
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody

na profilowanie zwykłe polegające na dokonywaniu analizy mojej sytuacji ekonomicznej, oraz osobistych preferencji dotyczących nieruchomości lokalowej w celu stworzenia zindywidualizowanej oferty jej zakupu.

 

POUCZENIE Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.