Klauzula informacyjna w zwiazku z uzyskaniem danych dla potrzeb obliczenia raty kredytu mieszkaniowego oraz do przekazania informacji dla pośrednika kredytowego.

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) dalej : RODO, przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Rogowski Development” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej: „Rogowski Development”) przy ulicy Legionowej 28 lok. 202 15-281 Białystok.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : e-mail: iod.rogowskidevelopment@gryfon.com.pl , nr. telefonu 575 435 897 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych :

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna
Obliczenie przez Administratora wysokości ewentualnej raty kredytu mieszkaniowego.Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Przekazanie Pani/Pana danych pośrednikowi kredytowemu celem nawiązania kontaktu oraz uzyskania przez Panią/Pana kredytu na zakup nieruchomości lokalowej oferowanej przez nas.Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

a) dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, oraz

b) podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno – techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:

– pośrednik kredytowy;

c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Danych osobowych nie przekazujemy poza Unię Europejską ani do organizacji międzynarodowej,

6. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora :

a) dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością obliczenia ewentualnej raty kredytu mieszkaniowego lub udzielenia przez dewelopera informacji dla banku, w którym stara się Pani/Pan o uzyskanie kredytu.

10. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Formularze zgód :
ZGODA 1 :
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, nr działki, na której prowadzona jest inwestycja, adres nieruchomości, którą zamierzam nabyć oraz jej powierzchnię, rodzaj umowy jaką zawarłem oraz jej forma, cenę zakupu nieruchomości oraz termin jej płatności (w tym ilość rat ceny zakupu nieruchomości i terminy ich zapłaty) przez Administratora w celu obliczenia ewentualnej raty kredytu na zakup nieruchomości lokalowej wybranej przeze mnie.

Pouczenie : Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.


ZGODA 2 :
❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, nr działki, na której prowadzona jest inwestycja, adres nieruchomości, którą zamierzam nabyć oraz jej powierzchnię, rodzaj umowy jaką zawarłem oraz jej forma, cenę zakupu nieruchomości oraz termin jej płatności (w tym ilość rat ceny zakupu nieruchomości i terminy ich zapłaty) poprzez przekazanie przez Administratora w/w danych w celu nawiązania kontaktu oraz uzyskania przeze mnie kredytu za pośrednictwem pośrednika kredytowego na zakup nieruchomości lokalowej wybranej przeze mnie.

Pouczenie : Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.